Menu Close

Senyvo amžiaus asmenims

BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ teikiamos paslaugos

Senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos pavadinimas Paslaugos apibūdinimas
Užimtumas
 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas;
 • Darbinių įgūdžių ugdymas;
 • Asmens higienos įgūdžių ugdymas;
 • Buitinės paslaugos;
 • Socialinių problemų sprendimas;
 • Psichologo pagalba;
 • Kineziterapeuto/masažisto užsiėmimai.
Laisvalaikio organizavimas
 • Meninių užsiėmimų organizavimas, pagal sudarytus veikos organizavimo tvarkaraščius;
 • meninių gebėjimų atskleidimas ir saviraiškos lavinimas   vykdant meninės raiškos programas;
 • Centro Klientų išvykos į visuotinus kultūrinius renginius, į gamtą; valstybinių ir atmintinų datų minėjimas;
 • Sąlygų sudarymas knygų, laikraščių, žurnalų skaitymui, televizoriaus žiūrėjimui bei radijo klausymui;
 • Klientų pasivaikščiojimų centro teritorijoje ir mieste organizavimas.
Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
 • Asmens dienos veiklos organizavimas, pagal sudarytą individualų socialinės globos planą: saugios, sveikos ir emociškai palankios aplinkos užtikrinimas ir pritaikymas Kliento poreikiams;
 • Įvairiapusiškų užimtumo poreikių užtikrinimas, vykdant konkrečias programas;
 • Savarankiško gyvenimo įgūdžių palaikymas ir stiprinimas;
 • Ryšių su Kliento asmenine aplinka stiprinimas ir palaikymas.
Darbinių įgūdžių ugdymas
 • Klientų individualių darbo veiklos planų sudarymas;
 • Buitinių įgūdžių lavinimas;
 • Savitarnos ir savitvarkos įgūdžių lavinimas.
Informavimas
 • Klaipėdos miesto gyventojų informavimas apie Centro teikiamas socialines paslaugas, klientų priėmimo į centrą tvarką, paslaugų kainą, kitas organizacijas, teikiančias socialinę paramą šios negalios žmonėms, sąlygų sudarymas apsilankyti Centre.
 • Informacijos Klientui, globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams teikimas apie galimybes gauti visapusišką pagalbą sprendžiant iškilusias problemas, apie Kliento teises ir pareigas.
Konsultavimas
 • Kliento probleminės situacijos analizė ir veiksmingų problemos sprendimo būdų parinkimas.
Tarpininkavimas
 • Pagalbos Klientui suteikimas sprendžiant įvairias Kliento problemas (teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, ir kt.).
 • Tarpininkavimas tarp Kliento ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
Bendradarbiavimas
 • Bendradarbiauja su institucijomis, kurios turi ryšį su Centro Klientais:
 • Socialinės paramos ir rūpybos skyriais: rūpinasi Klientų materialine parama;
 • Teisėtvarkos institucijomis: tvarkant ir keičiant Klientų asmens dokumentus; sprendžiant turtinius klausimus;
 • Atstovaujant Klientų interesus teismuose ir kitose institucijose (pagal reikalą);
 • SODRA: tvarkant dokumentus dėl pensijų gavimo; socialinis draudimas ir su tuo susijusių problemų sprendimas;
 • Su gydymo, bei slaugos įstaigomis.
Asmens higiena
 • Visų Centro Klientų asmens higienos priežiūra;
Buitinės paslaugos
 • Bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra.
 • Suteptų po priepuolių bei kitų sveikatos sutrikimų klientų viršutinių ir apatinių drabužių skalbimas.
Psichologo pagalba
 • Psichologinė-psichoterapinė pagalba;
 • Klientų psichinės bei fizinės   sveikatos būklės problemų sprendimas, svarstant individualius darbo, užimtumo krūvius ir veiklos galimybes;
 • Komfortiškos fizinės ir psichinės aplinkos klientui sukūrimas, siekiant sumažinti nesaugumą, nepasitikėjimą ir fizinį nepatogumą; agresijos ir autoagresijos protrūkių mažinimas;
 • Psichosomatinių sutrikimų kontrolė ir prevencija;
 • Individuali ir grupinė psichoterapinės pagalba ir parama: psichologinio emocinio komforto Centre palaikymas;
 • Bendravimo nesklandumų diagnostika ir terapija;
 • Emocinio nestabilumo fiksavimas;
 • Lankytojo šeimos konsultavimas;
Kineziterapeuto/masažisto užsiėmimai
 • Fizinė reabilitacija, vykdant individualios ir grupinės kineziterapijos užsiėmimus; klientų motorikos būklės įvertinimas;
Transporto organizavimas
 • Centro darbo dienomis Klientų rytinis atvežimas į Centrą bei vakarinis parvežimas į gyvenamąją vietą.
 • Klientų palydėjimas į medicinos bei sveikatos priežiūros įstaigas, socialinės pagalbos įstaigas, policijos, kitas teisėsaugos institucijas, antstolių kontoras.
Maitinimo paslauga
 • Klientų maitinimas 3 kartus per dieną;
 • Esant būtinumui, Klientui užtikrinama individuali personalo pagalba valgant.
Sveikatos priežiūra.
 • Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas klientui;
 • Paskirto gydymo tęstinumo užtikrinimas;
 • Sveikos gyvensenos, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos propagavimas.

 

Skip to content