Atvykite:
Kretingos g. 44, Klaipėda
Rašykite:
info@danespc.lt
Skambinkite:
846 497614

BĮ KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

 

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

Dabartinis Klaipėdos socialinių paslaugų centras “Danė“ pradėjo veikti 1963 rugsėjo 1 d. kaip Klaipėdos 3-ioji internatinė mokykla. Veiklos rūšis – našlaičių priežiūra.

Nuo 1995-02-14 Klaipėdos 3-ieji vaikų globos namai pervardinti į Klaipėdos vaikų globos namus „Danė“. Veiklos sritis- likusių be tėvų globos vaikų globa (rūpyba).

Nuo 2014 m. spalio 20 d. pakeistas Klaipėdos vaikų globos namų “Danė” pavadinimas į pavadinimą Klaipėdos socialinių paslaugų centras “Danė” bei išplėsta veiklos sritis:

  • tėvų globos netekusių vaikų globa (rūpyba);
  • psichinę negalią turinčių suaugusių asmenų dienos socialinė globa;
  • senyvo amžiaus asmenų dienos socialinė globa.

 

TIKSLAI

 

  • Sudaryti tinkamas likusiems be tėvų globos vaikams socialinio integravimosi į visuomenę sąlygas, ugdyti vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžius.
  • Padėti senyvo amžiaus ir neįgaliųjų asmenų integravimuisi į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę bei ugdant jų fizinius ir protinius gebėjimus.

 

UŽDAVINIAI

 

  • Paruošti vaikus netekusius tėvų globos visaverčiam savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.
  • Užtikrinti globojamam ir laikinai socialinių paslaugų centre apgyvendintam vaikui globos, ugdymo ir socialines paslaugas, sudarant tinkamas sąlygas vystymuisi ir tobulėjimui, grįžimui į šeimą.
  • Užtikrinti efektyvią dienos socialinės globos, skirtos senyvo amžiaus asmenims bei neįgaliesiems asmenims turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, veiklą.