Menu Close

Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

 

Dienos socialinės globos paslauga teikiama Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje asmenims, kurie deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena Klaipėdos miesto savivaldybėje. Paslauga teikiama suaugusiems asmenims su negalia ir sunkia negalia, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų.

Paslaugos teikiamos nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę centro darbo valandomis.

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa, kreipiasi į Centrą ir pateikia:

1.užpildytą prašymo-paraiškos gauti socialines paslaugas SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Prašymas), kurią socialinių paslaugų įstaiga užregistruoja;

2. užpildytas duomenų apie šeimos sudėtį, asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formas (SP-1 , SP-2 formos,  patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);

3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma;

4. dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygio) ar neįgalumo lygio nustatymą patvirtinantį dokumentą, individualiojo pagalbos poreikio (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialiojo poreikio) nustatymą patvirtinantį dokumentą (jei tokios informacijos nėra valstybės registruose, žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose);

5. dokumentus apie asmens (šeimos narių) gautas pajamas (jei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos);

6. gyvenamosios vietos deklaraciją patvirtinantį dokumentą (jei tokios informacijos nėra valstybės registruose, žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose);

7. dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti);

8. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą (F027/-a), kuriame nurodyta, kad asmuo, neserga ūmia infekcine ar kita pavojinga užkrečiama liga ir asmens, sveikatos būklė yra tinkama jam gauti socialinę globą;

9. esant poreikiui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, reikalingus socialinių paslaugų poreikio nustatymui.

 

Mokėjimas už dienos socialinę globą skaičiuojamas individualiais vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas  tvarkos aprašas

Dienos socialinės globos paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

Už paslaugos suteikimą atsakinga padalinio vadovė Inga Domarkienė tel.  +370 671 73 294, el. p. inga.domarkiene@danespc.lt

Dokumentai pateikiami  adresu Kretingos g. 44, Klaipėda.

Dienos socialinę globą sudaro šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo organizavimas (kai paslauga asmeniui teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną); asmens higienos paslaugų organizavimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, transporto organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Įstaigoje vienu metu gali būti aptarnaujami 40 asmenų.

Šiuo metu laisvų vietų yra.

Skip to content